top of page
Wine.png
酒色男女 stamp.png

酒色男女
單元劇系列

一個貌似品酒談風月嘅系列。可能大家聽前兩個故事嘅時候覺得呢個命名有「標題黨」之嫌。只得男女,唔覺有咩酒色。比多少少時間,大家聽完成個系列就會覺得呢個名其實好貼題。

喺開始寫第一個故事嘅時候,身邊朋友嘅性格或遭遇不停咁跳出嚟,就地取材係最容易嘅事。【酒色男女】順理成章變咗出賣朋友系列,過程都係好自然。不過故事其實真係好想探討吓女性嘅婚姻同社會嘅關係、女性對自己身體係咪可以獨立自主,仲有環保、左膠同埋獨立思考呢啲題目。希望你哋都喜歡【酒色男女】嘅故事。

bottom of page